PRAVNO OBVESTILO:

Teksti, fotografije, grafike, logotipi, blagovne znamke in ostale datoteke na tej spletni strani so zaščitene kot intelektualna lastnina in avtorsko delo. Kopiranje in uporaba v komercialne namene, ter distribucija in prepošiljanje je strogo prepovedana. Vsa vsebina na tej spletni strani je last podjetja Sebacom d.o.o. Vsakršna uporaba brez pisnega dovoljenja lastnika je prepovedana.

GARANCIJSKI POGOJI:

Garancija velja za Republiko Slovenijo. Veljavnost garancije je .....(12, 24, 36, 48, 60, odvisno od modela, proizvajalca in vrste garancije) mesecev od datuma prodaje označenega na računu. Garancija velja le kadar pooblaščeni servis izvaja posege na opremi. Ves potrošni material in delo rednega servisa ni predmet garancije in se plača po računu v 15 dneh. Vsi okvarjeni deli, ki so posledica tovarniške napake ali garancije, bodo brezplačno zamenjani pod pogoji garancije, vsi potrošni deli in tisti podvrženi obrabi so izključeni iz garancije. Garancija velja izključno le, če Sebacom izvaja vsakoletne redne servisne preglede. Garancija velja le v primeru pravilno izpolnjenega garancijskega lista in/ali s predložitvijo računa in pogojem, da ima kupec poravnane vse zapadle obveznosti do dobavitelja.

V garancijskem roku jamčimo:

  • da izdelek nima konstrukcijskih pomanjkljivosti oz. napak, da ustreza namenu in ga lahko uporabljate v skladu z navodili za uporabo in namenom za katerega je bil načrtovan in izdelan.
  • da bo izdelek pravilno deloval če boste dosledno upoštevali priložena navodila za uporabo.
  • da bo za izdelek zagotovljeno servisno vzdrževanje v garancijskem roku ter nadaljnjih vsaj 7 let.
  • da bomo izdelek popravili v roku 45 dni od dneva prijave okvare.
  • v kolikor izdelek ne bo popravljen v roku (45 dni), ga bomo zamenjali ali pa vrnili plačani znesek.
  • da bomo popravilo izdelka v garancijskem roku opravili brezplačno, razen če se izkaže, da popravilo ni bilo predmet garancijskih pogojev.
  • da bomo nepravilnosti, na izdelku odpravili z zamenjavo ali popravilom okvarjenega dela.
  • da za popravilo daljše od 30 dni priznamo podaljšanje garancijskega roka.

Garancija ne velja v naslednjih primerih:

- v primeru mehanskih poškodb ali uporabe, ki ni skladna z uporabo za katero je izdelek namenjem,
- če je v izdelek posegala nepooblaščena oseba ali servis,
- zaradi nestrokovnega priklopa, zagona, ravnanja in uporabe,
- če uporabnik ni upošteval navodili za uporabo,
- če so bili na kompresorju ali instalaciji opravljeni kakršnikoli posegi, ki niso v skladu z namenom uporabe izdelka ali  njegovo funkcijo, ali funkcijo njegovih sestavnih delov,
- v primeru visokonapetostnih sunkov, neustrezne električne napeljave, nepravilnih vrednosti napetosti in toka, nihanja napetosti izven standardov in drugih primerov višje sile (strela, ipd..).

Splošne določbe:

  • proizvajalec in njegov zastopnik nista odgovorna za morebitne neposredne ali posredne poškodbe oseb ali stvari,ki bi jih povzročil izdelek v garancijskem roku in po njem.
  • proizvajalec in njegov zastopnik v nobenem primeru ne odgovarjata za morebitne stroške izpada proizvodnje ali dohodka kupca, ki bi bili posledica zastojev v delovanju kompresorja in opreme v garancijskem roku in po njem.

Doba zagarantiranih nadomestnih delov in servisnih uslug je najmanj 7 let; to je doba v kateri vam zagotavljamo možnost nabave nadomestnih delov in možnost koriščenja servisnih uslug, ki vam bodo zagotovili normalno delovanje proizvoda ob normalni rabi po danih navodilih za uporabo.

Stacionarni vijačni kompresorji: Garancija ne vključuje stroškov intervencije serviserja na terenu v primeru, kadar se izkaže, da napaka ni predmet garancije. V takem primeru kupec poravna stroške obiska serviserja.

Prevozni in batni kompresorji: Garancija ne vključuje potnih stroškov obiska serviserja ne terenu. Vsa garancijska popravila se vršijo na sedežu podjetja v Ljubljani, v primeru obiska serviserja na terenu na željo stranke, ta poravna potne stroške.

Sebacom d.o.o.